Drvene masivne ploče

Odluka o imenovanju Povjerenika za zaštitu privatnosti

Na temelju članka 32. st.11. Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka, Uprava društva, Ravna d.o.o.,Ravna Gora,I. G. Kovačića 178, OIB 76910546158, donijela je sljedeću

ODLUKU

o imenovanju Povjerenika za zaštitu privatnosti

1.

Povjerenikom za zaštitu privatnosti imenuje se:

Ime i prezime:

Radno mjesto/funkcija:

Kontakt podaci:


MARTINA HLAČA


Voditelj računovodstva

Tel: 051 818 449

E-mail: gdpr@ravna.hr


2.

Povjerenik za zaštitu privatnosti obavlja poslove utvrđene Pravilima-Politici postupanja kod povrede osobnih podataka uključujući slijedeće dužnosti:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,

  • nadzire da li se podaci radnika prikupljaju, koristite i dostavljaju trećim osobama, u skladu sa zakonom,

  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka (poslodavca) na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka, upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,

  • brine o izvršavanju obveza utvrđenih odredbama GDPR-a,

  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika,

  • provodi mjere u slučaju povrede osobnih podataka,

  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka i provodi druge aktivnosti u svezi zaštite osobnih podataka.

3.

Povjerenik za zaštitu privatnosti dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti povjerenika za zaštitu privatnosti.

4.

Povjerenik za zaštitu privatnosti nije Službenik za zaštitu podataka u smislu odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – (Opća uredba o zaštiti podataka).

5.

Povjerenik se imenuje na neodređeno vrijeme do opoziva.

Ova odluka se objavljuje na oglasnoj ploči društva i službenim web stranicama društva.U Ravnoj Gori, 14.05.2018.

Darko Zibar, direktor:


Preuzmite dokument u PDF formatu

e-mail: ravna@ravna.hr
Ravna d.o.o.
I.G.Kovačića 178
51314 Ravna Gora
HRVATSKA
Tel.: +385 - (0)51 - 818 - 449, +385 - (0)51 818 - 362
Fax: +385 - (0)51 - 818 - 522